Αθήνα, 6 Αυγούστου 2021
Αριθ. Πρωτ.: E.2163/6.8.2021


ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
Α) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΚ ΚΑΙ ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Ε’
Β) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ’

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Γ. Τούντα, Α. Χρονά,
Τηλέφωνο: 210-6987417-505
E-mail: [email protected]
[email protected]

Θέμα: Παροχή οδηγιών σχετικά με την τελωνειακή μεταχείριση ιδιωτικών σκαφών αναψυχής με σημαία Ηνωμένου Βασιλείου μετά την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ε.Ε.

Σχετ.: Οι αριθμ. Ε.2210/29-12-2020 (ΑΔΑ: 90Ν546ΜΠ3Ζ-ΦΞΞ), Ε.2050/01-03-2021 (ΑΔΑ: ΩΙΟ946ΜΠ3Ζ-Ο0Ο), Ε.2067/26-03-2021 (ΑΔΑ: ΨΛΕΨ46ΜΠ3Ζ-ΕΩΦ) και Ε.2119/02-06-2021 (ΑΔΑ: 6Ψ2Δ46ΜΠ3Ζ-5Ο7) εγκύκλιες Διαταγές Διοικητή ΑΑΔΕ

Με αφορμή διευκρινίσεις που δόθηκαν από τα αρμόδια ενωσιακά όργανα αναφορικά με την τελωνειακή μεταχείριση, ιδιωτικών πλοίων αναψυχής που φέρουν σημαία Ηνωμένου Βασιλείου κατά τη διακίνησή τους στα Ενωσιακά Θαλάσσια ύδατα1 και σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγκυκλίων Διαταγών Διοικητή ΑΑΔΕ , σας γνωρίζουμε συμπληρωματικά τα ακόλουθα:

Σκάφη (ανεξαρτήτου σημαίας) που έχουν κατασκευαστεί στο ΗΒ ή σε Τρίτη χώρα και έχουν τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία στο ΗΒ και ήταν ελλιμενισμένα στο ΗΒ στις 31.12.2020 ή σε Τρίτη χώρα, όταν εισέρχονται στην ΕΕ μετά την 01.01.2021, δεν δύνανται να αντιμετωπιστούν ως επανεισαγόμενα. Αντιθέτως, σκάφη (ανεξαρτήτου σημαίας) που έχουν κατασκευαστεί σε Κράτος μέλος της ΕΕ27 (πλην ΗΒ) ή σε Τρίτη χώρα και έχουν τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία σε κράτος μέλος της ΕΕ27 (πλην ΗΒ) και μεταφέρθηκαν και παρέμειναν ελλιμενισμένα στο ΗΒ στις 31.12.2020, όταν εισέρχονται στην ΕΕ μετά την 01.01.2021, δύνανται να αντιμετωπιστούν ως επανεισαγόμενα.

Παραδείγματα:

1. Ιδιωτικό πλοίο αναψυχής με σημαία ΗΒ, το οποίο έχει κατασκευαστεί στο ΗΒ ή έχει εισαχθεί στο ΗΒ από Τρίτη χώρα, έχει τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία στο ΗΒ τον Μάιο 2019, παραμένει στο ΗΒ την 31.12.2020 και στο διάστημα αυτό (από Μάιο 2019 έως 31.12.2020) έχει πραγματοποιήσει ταξίδια αναψυχής σε άλλα λιμάνια κμ της ΕΕ27. Μετά την 1.1.2021 εισέρχεται σε κμ της ΕΕ27. Το σκάφος αυτό, δε δύναται να υπαχθεί στις διατάξεις περί επανεισαγωγής.
Αντιθέτως εάν το ως άνω πλοίο αναψυχής με σημαία ΗΒ πουλήθηκε στη Γαλλία τον Αύγουστο 2019 και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο ΗΒ τον Δεκέμβριο 2020 και ήταν ελλιμενισμένο στο ΗΒ την 31.12.2020 και εν συνεχεία εισέρχεται στην ΕΕ27 τον Μάιο 2021, το σκάφος αυτό δύναται να υπαχθεί στις διατάξεις περί επανεισαγωγής.

2. Ιδιωτικό πλοίο αναψυχής με σημαία ΗΒ, το οποίο κατασκευάστηκε στο ΗΒ ή τέθηκε σε ελεύθερη κυκλοφορία στο ΗΒ τον Μάρτιο του 2020, μεταφέρθηκε σε Τρίτη Χώρα τον Δεκέμβριο 2020 και εν συνεχεία μετά τον Μάρτιο του 2021 εισέρχεται στην Ε.Ε.27, το σκάφος αυτό δε δύναται να υπαχθεί στις διατάξεις περί επανεισαγωγής.

Για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις και προκειμένου να εξετασθεί η συνδρομή των όρων περί επανεισαγωγής, για την απαλλαγή από τον δασμό, θα υποβάλλεται αίτηση στην αρμόδια τελωνειακή αρχή, επισυνάπτονται τα στοιχεία, με βάση τα οποία δύναται να θεμελιωθεί το δικαίωμα υπαγωγής τους στις διατάξεις περί επανεισαγωγής του άρθρου 203 του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα.

Επιπλέον, για όσες περιπτώσεις δύναται να εφαρμοστούν οι διατάξεις περί επανεισαγωγής, για την απαλλαγή από τον ΦΠΑ, απαιτείται πλέον της προϋπόθεσης ότι το σκάφος επανεισάγεται από το ίδιο πρόσωπο, να επισυνάπτονται στην αίτηση όλα τα στοιχεία που αποδεικνύουν την ολοκλήρωση της φορολογικής υποχρέωσης για τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας των εν λόγω σκαφών (στην ΕΕ27 ή στο ΗΒ πριν την 31.12.2020).

Κατόπιν της εξέτασης των όρων εφαρμογής των ως άνω διατάξεων επανεισαγωγής, χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις, θα τυγχάνει εφαρμογής το άρθρο 1 παρ.2 της Δ 257/139/23.2.2000 ΑΥΟ (378/Β’) όπως ισχύει, και θα εκδίδεται Δελτίο Κίνησα Αορίστου Ισχύος νια την ελεύθερη διακίνηση τους, με διατήρηση της σημαίας τους.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούνται οι τελωνειακές αρχές για πιστή εφαρμογή των ως άνω διαλαμβανομένων στην παρούσα αλλά και τις ανωτέρω σχετικές εγκυκλίους διαταγές και την ορθή ενημέρωση όλων των συναλλασσομένων προκειμένου για την απρόσκοπτη διακίνηση των ιδιωτικών σκαφών και κατ’επέκταση την ομαλή διεξαγωγής της τουριστικής κίνησης.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ
Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ

___________________________________
1 https://ec.europa.eu/taxation customs/system/files/2021-07/Note%20on%20means%20of%20transport.pdf

Πηγή