Αθήνα, 05/08/2021
Αριθ. Πρωτ.: Ε.2164/5.8.2021


ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ’

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 6987503
E-Mail: [email protected]
Url: www.aade.gr

Θέμα: Κοινοποίηση του άρθρου 53 «Αντικατάσταση λόγω ολικής καταστροφής αυτοκινήτου που παραλήφθηκε από άτομα με αναπηρία με απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης – Προσθήκη παρ. 8Α στο άρθρο 132 του ν. 2960/2001» του ν. 4818/18-7-2021 (Α’ 124) – Παροχή οδηγιών.

Κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή τις διατάξεις του άρθρου 53 «Αντικατάσταση λόγω ολικής καταστροφής αυτοκινήτου που παραλήφθηκε από άτομα με αναπηρία με απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης – Προσθήκη παρ. 8Α στο άρθρο 132 του ν. 2960/2001» του ν. 4818/18-7¬2021, όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Τεύχος Α’ 124, με τις οποίες προστίθεται νέα παράγραφος 8Α στο άρθρο 132 του ν. 2960/2001 (Α’ 265).

Ειδικότερα, με την παράγραφο 8Α του άρθρου 132 του ν. 2960/2001 (Α’ 265) προβλέπονται τα ακόλουθα:

– α’ : η δυνατότητα αντικατάστασης με απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης εντός του ισχύοντος περιοριστικού διαστήματος τελωνειακής παρακολούθησής του ολοσχερώς κατεστραμμένου αυτοκίνητου που είχε παραληφθεί με απαλλαγή από άτομα με αναπηρίες και

– β’ : η χορήγηση του δικαιώματος αντικατάστασης με απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης άπαξ ανά δικαιούχο υπό την προϋπόθεση ότι υποβάλλονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή:

βα) αίτηση για την παραλαβή νέου αυτοκινήτου με απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης,
ββ) ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο αδικημάτων και συμβάντων της οικείας Αστυνομικής Υπηρεσίας, από το οποίο προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος έχει δηλώσει την ολική καταστροφή,
βγ) πράξη οριστικής διαγραφής από τα Μητρώα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών του αυτοκινήτου που καταστράφηκε,
βδ) βεβαίωση ότι το αυτοκίνητο που καταστράφηκε έχει εγκαταλειφθεί υπέρ του Δημοσίου μέσω τελωνειακής αρχής και,
βε) βεβαίωση της αρμόδιας Διεύθυνσης Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού (ΔΙ.Δ.Δ.Υ.) της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης της Α.Α.Δ.Ε., ότι το αυτοκίνητο που εγκαταλείφθηκε σύμφωνα με την περ. δ’ έχει χαρακτηριστεί ως Όχημα Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ. Κ.Ζ.). 

Για την εφαρμογή της ως άνω διάταξης, η Τελωνειακή Περιφέρεια Αττικής με βάση τα σχετικά δικαιολογητικά προβαίνει στην τελωνειακή τακτοποίηση του κατεστραμμένου αυτοκινήτου και την ενημέρωση του οικείου φακέλου ατελείας. Επισημαίνεται ότι η βεβαίωση του σημείου βε) ανωτέρω θα αποστέλλεται στην Τελωνειακή Περιφέρεια Αττικής από την αρμόδια Διεύθυνση Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού (ΔΙ.Δ.Δ.Υ. ή το αρμόδιο Τελωνείο στο οποίο έχει παραδοθεί το αυτοκίνητο).

Τέλος, οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές χορηγούν στα δικαιούχα πρόσωπα απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης για την παραλαβή νέου αυτοκινήτου με την ίδια Γνωμάτευση του Κ.Ε.Π.Α.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΑΔΕ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Πηγή