Προγράμματα – Προσκλήσεις

Πρόγραμμα χορήγησης βραβείων επιμελούς φοίτησης σε μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Ρομά

Διατήρηση των μαθητών Ρομά στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ή/και προσέλκυση άλλων που έχουν εγκαταλείψει πιθανόν το σχολείο, με τη χορήγηση οικονομικού βραβείου επιμελούς φοίτησης σε παιδιά Ρομά τα οποία ολοκληρώνουν επιτυχώς το σχολικό έτος στο οποίο φοιτούν. Η παρέμβαση αναμένεται να ολοκληρωθεί σε περισσότερα του ενός σχολικά έτη, μέχρι την εξάντληση του προβλεπόμενου πλήθους ωφελουμένων.

Σε ποιους απευθύνεται

ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών

Περίοδος υποβολής

από 12/7/2022 έως 30/9/2022

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ), αποτελεί την πρόταση του Δικαιούχου και συμπληρώνεται αποκλειστικά στην …

Προϋπολογισμός

€ 2.134.200

Σχετικά αρχεία

Πηγή