Σύσταση εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών μιας Στάσης

 Τρίτη, 3 Σεπτεμβρίου 2019, 18:11

Ο ιδρυτής-πολίτης τρίτης χώρας που πρόκειται να πάρει τη θέση ομορρύθμου εταίρου σε προσωπική εταιρεία, είναι υποχρεωμένος να διαμένει μόνιμα στη χώρα και να διαθέτει τις προβλεπόμενες άδειες από τη νομοθεσία.

Αυτό προβλέπεται, μεταξύ άλλων, στις διευκρινίσεις που εξέδωσε το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων σχετικά με τη σύσταση εταιρειών μέσω των υπηρεσιών μιας στάσης.

Το σχετικό έγγραφο του υπουργείου, που αναρτήθηκε σήμερα στη Διαύγεια, κοινοποιήθηκε σε όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες των επιμελητηρίων, στην κεντρική υπηρεσία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου και στη Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδας.

Συγκεκριμένα, με την απόφαση του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, δίνονται διευκρινίσεις για την ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4441/2016 και την αποφυγή καθυστερήσεων κατά τη σύσταση εταιρείας μέσω των Υπηρεσιών μιας Στάσης (ΥΜΣ), αναφορικά με τον προβλεπόμενο έλεγχο νομιμότητας και πληρότητας των υποβαλλόμενων στοιχείων και εγγράφων.

Οι έλεγχοι νομιμότητας και πληρότητας που απαιτούνται για τη σύσταση εταιρείας μέσω της ΥΜΣ, είναι πολύ συγκεκριμένοι και περιορίζονται στους εξής:

Α. Έλεγχος ως προς τη νομιμοποίηση των αιτούντων ιδρυτών ή του εξουσιοδοτούμενου εκπροσώπου.

Β. Έλεγχος πληρότητας υποβαλλομένων στοιχείων, εγγράφων και δικαιολογητικών.

Γ. Έλεγχος της εταιρικής σύμβασης.

Α. ΕΛΕΓΧΟΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΙΔΡΥΤΩΝ Ή ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ

1η Περίπτωση

Αν ο/οι αιτούντες τη σύσταση είναι οι ίδιοι οι ιδρυτές, τότε η αρμόδια Υπηρεσία μιας Στάσης πραγματοποιεί τον έλεγχο νομιμοποίησής τους αντιπαραβάλλοντας τα στοιχεία της ταυτότητας ή του Διαβατηρίου του/των ιδρυτών με τα στοιχεία που αναγράφονται στο καταστατικό.

2η Περίπτωση

Αν ο/οι αιτούντες τη σύσταση είναι εξουσιοδοτούμενος/οι να αναλάβουν τη σύσταση της εταιρείας (εταίρος ή τρίτος), όπως προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 3 της ΚΥΑ 63577/13.6.2018, ο έλεγχος νομιμοποίησης πραγματοποιείται ως εξής:

α. Αντιπαραβολή στοιχείων ταυτότητας ή διαβατηρίου του εξουσιοδοτούμενου με τα στοιχεία που αναγράφονται στην παρ. Γ της Υπεύθυνης Δήλωσης-Εξουσιοδότησης των ιδρυτών του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι της ανωτέρω ΚΥΑ (βλ. σχετικά περίπτωση 3 ενότητας Β),

β. Εξέταση έκτασης/ περιεχομένου εξουσιοδότησης.

Β. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4

Προκειμένου να γίνει σύσταση εταιρείας από την ΥΜΣ θα πρέπει να κατατεθεί πλήρης φάκελος από τον ενδιαφερόμενο να συστήσει εταιρεία, ο οποίος περιλαμβάνει τα εξής:

1. την εταιρική σύμβαση,

2. τα νομιμοποιητικά έγγραφα των ιδρυτών,

3. την υπεύθυνη Δήλωση-Εξουσιοδότηση του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι της ΚΥΑ,

4. τα έντυπα Μ3, Μ6, Μ7 και Μ8,

5. το αποδεικτικό καταβολής του εταιρικού κεφαλαίου, όπου απαιτείται,

6. το αποδεικτικό κατάθεσης σε Τράπεζα των οφειλόμενων ποσών που απαιτούνται για τη σύσταση,

7. την ειδική συμβολαιογραφική πληρεξουσιότητα (εφόσον η εταιρική σύμβαση υπογράφεται από εξουσιοδοτούμενο).