ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
« ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΩΑΝΝΟΥ –
ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ »
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 56600 / 32 / Β / 04 / 008
Γ.Ε.Μ.Η. 050666644000

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το
νόμο και το καταστατικό της εταιρίας, καλούνται οι Μέτοχοι της
Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία « ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΟΥ – ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
και διακριτικό τίτλο «ΆΝΑΣΣΑ», σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 10η
Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της
εταιρίας στην Βερναρδάκη 13 στο Βόλο για να συζητήσουν και να
πάρουν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:
1) Υποβολή και έγκριση της έκθεσης των πεπραγμένων του
Διοικητικού Συμβουλίου, σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις του
ισολογισμού και με τα αποτελέσματα χρήσης της εταιρίας από
01.01.2018 – 31.12.2018.
2) Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων του
Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης της ίδιας χρήσης.
3) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε
ευθύνη αποζημίωσης επί των οικονομικών καταστάσεων του
Ισολογισμού και γενικά επί της διαχείρισης της παραπάνω χρήσης.
4) Εκλογή ελεγκτών για την χρήση 2019.
5) Διάφορες ανακοινώσεις.
Κάθε μέτοχος που κατέχει έστω μια μετοχή έχει δικαίωμα να μετάσχει
στην Γενική Συνέλευση. Οι κ.κ. μέτοχοι για να μετάσχουν στην
Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της
εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μια
αναγνωρισμένη Τράπεζα στην Ελλάδα με απόδειξη η οποία πρέπει να
κατατεθεί στην εταιρία 5 μέρες το αργότερο πριν από την ημέρα που έχει
ορισθεί η Συνέλευση. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να καταθέσουν
στην εταιρία και τα πληρεξούσια των τυχών αντιπροσώπων τους.
Βόλος 01 Αυγούστου 2019
Διοικητικό Συμβούλιο