Αυξήθηκαν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές τον Αύγουστο και μειώθηκαν οι οφειλέτες
Αυξήθηκαν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές τον Αύγουστο και μειώθηκαν οι οφειλέτες
Αυξήθηκαν κατά 849 εκατομμύρια ευρώ οι νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο τον Αύγουστο του 2018, συγκριτικά με τον Ιούλιο, ενώ αξιοσημείωτη μείωση κατά 128.661 σημείωσε τον ίδιο μήνα ο αριθμός των οφειλετών.Οι παλαιές ληξιπρόθεσμες οφειλές τον Αύγουστο μειώθηκαν κατά 190 εκατομμύρια ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 96,394 δις ευρώ από 96,584 δις ευρώ τον Ιούλιο. Ετσι το σύνολο των παλαιών και νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών τον Αύγουστο διαμορφώθηκε στο ποσό των 102,644 δις ευρώ έναντι 101,704 δις ευρώ τον Ιούλιο.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Α.Α.Δ.Ε.)
Παρακολούθηση Φορολογικής Διοίκησης: Είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών
Δείκτες απόδοσης 2017 2018
ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΪ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ
Είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών (Σωρευτικά ποσά σε δις ευρώ)
Συνολικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο (€ δις) (1)
[VI]
99.927 101.332 101.609 101.641 101.584 101.482 101.359 101.704 102.644
Ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο χαρακτηρισμένο ως ανεπίδεκτο είσπραξης(€ δις) (2) 13.492 13.742 14.023 14.110 14.148 15.008 15.901 16.493 16.496
“Πραγματικό” ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο (€ δις) (3)=(1)-(2) [VI] 86.435 87.590 87.586 87.531 87.436 86.474 85.458 85.211 86.148
“Παλιό” ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο (€ δις) (4)=(8)+(9)+(10)+(11) [I] 88.924 98.674 98.340 97.885 97.529 97.166 96.881 96.584 96.394
“Παλιό” ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο Φυσικών Προσώπων (δις €) (5) 28.887 32,466 32,267 32,011 31,831 31,666 31,504 31,305 31,182
“Παλιό” ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο Νομικών Προσώπων (δις €) (6) 38.194 41,808 41,632 41,461 41,286 41,179 41,070 40,979 40,914
“Παλιό” ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο Μη χαρακτηρισμένων Α.Φ.Μ. (δις €) (7) 0.000  0,004 0,003 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
“Παλιό” ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο Φυσικών και Νομικών Προσώπων (€ δις) (8)=(5)+(6)+(7) 67.081 74.278 73.902 73.472 73.117 72.845 72.574 72.284 72.096
Παλιό ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο Δημόσιων Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας, Δημοτικών επιχειρήσεων κ.α (€ δις) (9) 8.927 10.571 10.570 10.567 10.567 10.565 10.565 10.562 10.562
“Παλιό” ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο πτωχευμένων (€ δις)  (10) 12.761 13.671 13.713 13.691 13.691 13.601 13.587 13.584 13.582
Μηδενικοί, προσωρινοί (πλασματικοί) και λοιποί ΑΦΜ που χρησιμοποιήθηκαν στο παρελθόν για συγκεκριμένους λόγους (€ δις) (11) 0.155 0.155 0.154 0.154 0.154 0.154 0.154 0.154 0.154
Εισπράξεις έναντι “παλαιού” ληξιπρόθεσμου χρέους (€ δις) (12) (KPI 1) 2.678 0.350 0.708 0.985 1.295 1.556 1.798 2.046 2.229
Διαγραφές έναντι “παλιού” ληξιπρόθεσμου χρέους (€ δις) (13) 1.049 0.157 0.235 0.392 0.530 0.661 0.732 0.822 0.851
Συνολικό “Νέο” ληξιπρόθεσμο χρέος που προστέθηκε στα βιβλία  έως τον προηγούμενο μήνα από το μήνα αναφοράς (€ δις) (14) [II, III] 12.931 0.766 2.779 3.555 4.154 4.764 5.192 5.569 6.418
Εισπράξεις έναντι συνολικού “νέου” ληξιπρόθεσμου χρέους (€ δις) (15) 2.435 0.093 0.246 0.429 0.595 0.797 0.950 1.093 1.343
Διαγραφές έναντι συνολικού “νέου” ληξιπρόθεσμου χρέους (€ δις) (16) 0.209 0.001 0.016 0.020 0.027 0.060 0.110 0.172 0.213
Ποσοστό (%) είσπραξης έναντι συνολικού “νέου” ληξιπρόθεσμου χρέους, (17)=(15)/(14)-(16) 19.1% 12.2% 8.9% 12.1% 14.4% 16.9% 18.7% 20.3% 21.6%
“Νέο” ληξιπρόθεσμο χρέος που προστέθηκε στα βιβλία  έως τον προηγούμενο μήνα από το μήνα αναφοράς (€ δις) με εξαίρεση των μη φορολογικών κατηγοριών (18) [ΙV] 10.875 0.693 2.601 3.309 3.665 4.219 4.611 4.907 5.652
Εισπράξεις έναντι “νέου” ληξιπρόθεσμου χρέους (€ δις) με εξαίρεση των μη φορολογικών κατηγοριών (19) 2.391 0.092 0.233 0.410 0.566 0.757 0.901 1.037 1.273
Διαγραφές έναντι “νέου” ληξιπρόθεσμου χρέους με εξαίρεση των μη φορολογικών κατηγοριών (€ δις) (20) 0.199 0.001 0.016 0.019 0.025 0.058 0.107 0.155 0.195
Ποσοστό (%) είσπραξης έναντι “νέου” ληξιπρόθεσμου χρέους (21)=(19)/(18)-(20) με εξαίρεση των μη φορολογικών κατηγοριών (KPI 2) (VII) 22.4% 13.2% 9.0% 12.5% 15.5% 18.2% 20.0% 21.8% 23.3%
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Ι. Ως “Παλαιό Ληξιπρόθεσμο Χρέος” ορίζεται το ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο την 30/11 του προηγούμενου έτους από το έτος αναφοράς (αναγράφεται κατόπιν αφαίρεσης των διενεργούμενων εισπράξεων και διαγραφών).
ΙΙ. Ως “Νέο Ληξιπρόθεσμο Χρέος” ορίζεται το ληξιπρόθεσμο υπολοιπο που διαμορφώνεται κατά το τρέχον έτος (αναγράφεται προ αφαίρεσης των διενεργούμενων εισπράξεων και διαγραφών).
III. Τα στοιχεία του “Νέου Ληξιπροθέσμου Χρέους” υπολογίζονται με χρονική υστέρηση ενός μήνα, σε σχέση με την περίοδο είσπραξης και διαγραφής έναντι αυτού. Σημειώνεται ότι το “Νέο Ληξιπρόθεσμο Χρέος” αφορά το
 ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο έως τον προηγούμενο μήνα από το μήνα αναφοράς ενώ τα στοιχεία του “Παλαιού Ληξιπρόθεσμου Χρέους” αφορούν το “Παλαιό Ληξιπρόθεσμο Κεφάλαιο” όπως διαμορφώνεται το μήνα αναφοράς.
ΙV. Ως μη φορολογικές κατηγορίες ορίζονται οι εξής: 25 (Λοιπές Εισφορές), 27 (Έμμεσοι Υπέρ Τρίτων), 31 (Μισθώματα), 32 (Υπηρεσίες), 36 (Δάνεια), 37 (Υπέρ Διαφόρων Τρίτων), 38 (Λοιπά Πρόστιμα μη Φορολογικά), 39 (Παράβολα), 41 (Καταλογισμοί) και 49 (Λοιπά μη Φορολογικά).
V.  Τα αναφερόμενα στοιχεία για το έτος 2018 είναι σωρευτικά.
VI. Το “Συνολικό Ληξιπρόθεσμο Υπόλοιπο” περιλαμβάνει τις συσσωρευμένες οφειλές στο τέλος κάθε μήνα αναφοράς. Το “Πραγματικό Ληξιπρόθεσμο Υπόλοιπο” υπολογίζεται αφαιρώντας από το “Συνολικό Ληξιπρόθεσμο Υπόλοιπο” τις οφειλές οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως Ανεπίδεκτες Είσπραξης, μέχρι τον μήνα αναφοράς.
VII. Το “Νέο” ληξιπρόθεσμο χρέος των 2,601 δισ. € που έχει προστεθεί στα βιβλία έως 31/01/2018 με εξαίρεση των μη φορολογικών κατηγοριών προκύπτει από 1,9 εκ οφειλέτες, εκ των οποίων 26 οφειλέτες μόνο διαμορφώνουν το 1 δισ. €.
VIII. Η αύξηση του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου την 1/9/2018 οφείλεται κυρίως σε αύξηση των οφειλών από μη φορολογικά έσοδα κατά την περίοδο 1/8/2018-1/9/2018 και προέρχεται κυρίως από 4 οφειλέτες.

 

Τον Αύγουστο σημειώθηκε μείωση στον συνολικό αριθμό των οφειλετών προς το δημόσιο οι οποίοι ανήλθαν στα 3.801.967 έναντι 3.933.628 τον Ιούλιο.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Α.Α.Δ.Ε.)
Παρακολούθηση Φορολογικής Διοίκησης: Αναγκαστικά Μέτρα Είσπραξης
Δείκτες Είσπραξης 2018
ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΪ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ
Αναγκαστικά μέτρα είσπραξης
Συνολικός αριθμός οφειλετών 4,107,315 3,964,279 3,907,847 3,865,882 3,816,475 3,727,416 3,933,628 3,801,967
Οφειλέτες στους οποίους δύναται να ληφθούν αναγκαστικά μέτρα είσπραξης         1,757,439         1,739,301         1,720,690         1,717,563     1,708,111     1,694,042       1,742,903    1,732,862
Οφειλέτες υπό αναγκαστικά μέτρα είσπραξης         1,067,857         1,088,696         1,109,971         1,117,530     1,128,203     1,137,235       1,143,308 1,143,356
Ποσοστό οφειλετών υπό αναγκαστικά μέτρα είσπραξης (KPI 9) 60.76% 62.59% 64.51% 65.06% 66.05% 67.13% 65.60% 65.98%