Τέλος στην ανωνυμία μετόχων για την εφορία

Τέλος στην ανωνυμία μετόχων για την εφορία

Τέλος στην ανωνυμία των μετόχων όλων των επιχειρήσεων που εδρεύουν στην Ελλάδα βάζει το υπουργείο Οικονομικών. Σε εγκύκλιο που εκδόθηκε σε εφαρμογή διατάξεων που αφορούν στην διευκόλυνση των ελέγχων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ορίζεται ότι το αργότερο έως το τέλος Ιανουαρίου 2019 θα πρέπει να έχει δημιουργηθεί ειδικό μητρώο πραγματικών δικαιούχων όλων των επιχειρήσεων με έδρα στην Ελλάδα.

Πρόκειται για εφαρμοστική εγκύκλιο διάταξης του νόμου 4557 του 2018 που ψηφίστηκε το καλοκαίρι. Στο άρθρο 20 του συγκεκριμένου νόμου ορίζεται ότι δημιουργείται το ειδικό κεντρικό μητρώο πραγματικών δικαιούχων.

Πιο συγκεκριμένα, οι εταιρικές και άλλες οντότητες που έχουν έδρα στην Ελλάδα υποχρεούνται να συλλέγουν και να φυλάσσουν, σε ειδικό μητρώο που τηρούν στην έδρα τους, επαρκείς, ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους τους. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν τουλάχιστον το ονοματεπώνυμο, την ημερομηνία γέννησης, την υπηκοότητα και τη χώρα διαμονής των πραγματικών δικαιούχων, καθώς επίσης και το είδος και την έκταση των δικαιωμάτων που κατέχουν. Το ειδικό αυτό μητρώο τηρείται επαρκώς τεκμηριωμένο και επικαιροποιημένο με ευθύνη του νομίμου εκπροσώπου ή ειδικώς εξουσιοδοτημένου προσώπου με απόφαση αρμόδιου εταιρικού καταστατικού οργάνου, και καταχωρίζεται στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων εντός εξήντα (60) ημερών από την έναρξη λειτουργίας του, με τη χρήση κωδικών εισαγωγής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα taxisnet. Η καταχώριση τυχόν αλλαγών στα στοιχεία των πραγματικών δικαιούχων γίνεται εντός εξήντα (60) ημερών.

Στην πράξη όλες οι επιχειρήσεις θα πρέπει να δώσουν στις φορολογικές και άλλες αρμόδιες, για την καταπολέμηση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, αρχές όλα τα στοιχεία των μετόχων τους. Με βάση αυτή τα στοιχεία οι φορολογικές αρχές, η εισαγγελείς και γενικά οι διωκτικές υπηρεσίες θα μπορούν να πραγματοποιούν ταχύτερους και πιο αποτελεσματικός ελέγχους σε υποθέσεις διερεύνησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως είναι το εμπόριο ναρκωτικών, η πορνεία, η διακίνηση ανθρώπων, όπλων κ.α..

Με την ίδια εγκύκλιο ξεκαθαρίζονται και μια σειρά αρμοδιοτήτων για τον ποιος ελέγχει ποιόν για το ξέπλυμα χρήματος. Ειδικότερα, ορίζονται τα εξής:

-Αρμόδια για την εποπτεία και τον έλεγχο των ενεχυροδανειστηρίων θα είναι η Οικονομική Αστυνομία και η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

-Αρμόδια για την εποπτεία και τον έλεγχο λογιστών, φοροτεχνικών και ιδιωτών ελεγκτών, οίκων δημοπρασιών, μεσιτών για συναλλαγές αξίας άνω των 10.000 ευρώ και έμποροι και εκπλειστηριαστές για συναλλαγές αξίας άνω των 10.000 ευρώ θα είναι η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.