Περιθώριο μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου έχουν φυσικά πρόσωπα που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα για την υποβολή αίτησης υπαγωγής στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης του άρθρου 5Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

Η συγκεκριμένη κατηγορία προσώπων που θα μεταφέρει τη φορολογική της κατοικία στη χώρα μας για 15 χρόνια θα καταβάλει για τα εισοδήματα της, φόρο 100.000 ευρώ ετησίως, χωρίς καμία περαιτέρω υποχρέωση δήλωσης των εισοδημάτων που αποκτώνται στην αλλοδαπή. Επίσης, εφόσον το επιθυμούν έχουν τη δυνατότητα να συμπεριλάβουν στο συγκεκριμένο φορολογικό καθεστώς και συγγενικά τους πρόσωπα, καταβάλλοντας επιπλέον ποσό κατ’ αποκοπή, φόρο ύψους 20.000 ευρώ ανά πρόσωπο.

Μετά την έγκριση της αίτησης που υποβάλουν στη ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού, τα υπαγόμενα στο καθεστώς πρόσωπα, έχουν την υποχρέωση σε διάστημα 3 ετών να επενδύσουν στην Ελλάδα ποσό τουλάχιστον 500.000 ευρώ σε μία έως τρεις διακριτές επενδύσεις.

Η αίτηση υπαγωγής στο καθεστώς αυτό μπορεί να υποβληθεί είτε με την έναρξη των επενδύσεων είτε το αργότερο έως και τρία έτη μετά την ολοκλήρωση αυτών. Επιπλέον, το φυσικό πρόσωπο θα πρέπει να διατηρήσει την επένδυση του στη χώρα μας για όλο το διάστημα υπαγωγής του στην εναλλακτική φορολόγηση.

Με βάση άρθρο που περιλαμβάνεται στο φορολογικό νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε τα μεσάνυχτα της Παρασκευής στη Βουλή:

· τα φυσικά πρόσωπα εφόσον καταβάλλουν το κατ’ αποκοπή ποσό φόρου για το εισόδημα που προκύπτει στην αλλοδαπή κατά το φορολογικό έτος 2021 έως και τις Ιουλίου 2022, εξακολουθούν να υπάγονται στο καθεστώς  και οι εκδοθείσες αποφάσεις άρσης της υπαγωγής τους για το φορολογικό έτος 2021 ανακαλούνται.

· ισχύει η παραμονή στο καθεστώς για τα φυσικά πρόσωπα που έχουν υπαχθεί στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης για το εισόδημα που προκύπτει στην αλλοδαπή ατά τα φορολογικά έτη 2020 – 2021 εφόσον διαπιστωθεί ότι ολοκληρώθηκε η προβλεπόμενη στην ίδια διάταξη επένδυση εντός της τιθέμενης προθεσμίας.

· Ειδικά για το φορολογικό έτος 2022, η αίτηση υπαγωγής στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης υποβάλλεται στη Φορολογική Διοίκηση από το φυσικό πρόσωπο μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου 2022. Η Φορολογική Διοίκηση εξετάζει την αίτηση και εκδίδει απόφαση, με την οποία είτε την εγκρίνει είτε την απορρίπτει, έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2022.

Παρότι η εφαρμογή του πλαισίου παροχής φορολογικών κινήτρων για την προσέλκυση νέων φορολογικών κατοίκων και επενδύσεων στην Ελλάδα ξεκίνησε υπό εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες, εξαιτίας της υγειονομικής κρίσης, η άμεση αποδοτικότητά του αποτυπώνεται, ήδη, στα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει, κατά την εφαρμογή τους, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Στα 2,5 χρόνια εφαρμογής της ρύθμισης έχουν ήδη εισρεύσει στα δημόσια ταμεία συνολικά έσοδα ύψους 9,4 εκατ. ευρώ, με τελική έγκριση αιτήσεων 75 επενδυτών και 23 συγγενών τους από 21 χώρες για τα φορολογικά έτη 2020 και 2021.

Έως και το τέλος του α΄ εξαμήνου του 2022 είχαν υποβληθεί ακόμα 27 αιτήσεις, ενώ οι επενδύσεις σε ακίνητα ή επιχειρήσεις ή κινητές αξίες ή μετοχές ή μερίδια σε εταιρείες με έδρα την Ελλάδα θα ανέλθουν τουλάχιστον στο ποσό των 50 εκατ. ευρώ εντός τριετίας.

Εφαρμογή του άρθρου 5Α ΚΦΕ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΑΓΩΓΕΣ ΥΠΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
2020 18 18
2021 57 57
2022 27 27
ΣΥΝΟΛΟ 102 75

Πηγή