Ποια ποσά πρέπει να συγκεντρώσουμε για την κάλυψη του αφορολόγητου. Ποιες κυρώσεις έχουμε;

Η διάταξη αφορά όσους έχουν εισοδήματα από μισθούς (όπως αναφέρονται στο άρθρο 12 του ΚΦΕ), συντάξεις και , υπό προϋποθέσεις, αγροτικό εισόδημα (πρέπει να είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες ).

Η περίοδος των φορολογικών δηλώσεων έφτασε και όλοι οι φορολογούμενοι έχουν αρχίσει να μετρούν την φορολογική επιβάρυνση που μπορεί να έχουν ή όχι.

Ένα από τα θέματα που τους απασχολούν είναι αυτό της κάλυψης του αφορολόγητου με δαπάνες που έχουν εξοφληθεί με ηλεκτρονικό τρόπο.

Η διάταξη αφορά όσους έχουν εισοδήματα από μισθούς (όπως αναφέρονται στο άρθρο 12 του ΚΦΕ), συντάξεις και , υπό προϋποθέσεις, αγροτικό εισόδημα (πρέπει να είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες ).

Για να κατοχυρώσουμε μια δαπάνη ώστε να συμμετέχει στην κάλυψη του αφορολόγητου πρέπει να έχει εξοφληθεί με χρεωστική, πιστωτική ή προπληρωμένη κάρτα, ή να έχει εξοφληθεί με ηλεκτρονικά μέσα δηλ. μέσω e-banking.

Για τους λόγους αυτούς στο έντυπο Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (έντυπο Ε1), θα ενεργοποιηθεί και πάλι ο κωδικός  049 και θα προστεθεί ένας ακόμη κωδικός, ο κωδικός  050, ο οποίος αφορά τις δαπάνες με ηλεκτρονικό χρήμα που πραγματοποίησε το 2017 η σύζυγος ή το μέλος του συμφώνου συμβίωσης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας οι κωδικοί 049 και 050 θα είναι ανοιχτοί, δηλαδή ο φορολογούμενος θα μπορεί να προσθέσει ποσά σε αυτά που θα έλθουν αυτόματα από την ΑΑΔΕ. Αυτό συμβαίνει γιατί το υπουργείο δεν μπορεί ακόμη να συγκεντρώσει πλήρως τα στοιχεία των αγορών με πλαστικό χρήμα, αφού δεν έχουν δηλωθεί από όλους τους επιτηδευματίες οι επαγγελματικοί λογαριασμοί από τους οποίους έλκονται οι κάρτες .

Ας δούμε όμως τις αναγκαίες πληροφορίες που πρέπει να έχει ο φορολογούμενος για την κάλυψη του αφορολόγητου, αλλά και τις κυρώσεις που έχει σε περίπτωση που δεν έχει συγκεντρώσει τα απαιτούμενα ποσά.

 1. Ποιες δαπάνες ΔΕΝ συμμετέχουν για το «κτίσιμο» του αφορολόγητου.

• Ενοίκια.

• Αγορά οχημάτων, αυτοκινήτων, μοτοσικλετών.

• Τέλη κυκλοφορίας.

• Δόσεις στεγαστικών δανείων.

• Αγορά ομολόγων και χρηματοοικονομικών προϊόντων.

Όλες οι άλλες δαπάνες κατοχυρώνουν το αφορολόγητο.

Προσοχή:  Η ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή υπολογίζεται πλέον στην κάλυψη του αφορολόγητου.

 1. Ποιο είναι το ποσό που πρέπει να συγκεντρώσουμε.
Εισόδημα Ποσοστό
0-10.000 10%
10.001 έως 30.000 15%
30.000 και άνω 20%

Σημειώνεται ότι το ανώτατο ποσό αποδείξεων που πρέπει να συγκεντρώσει κάποιος ανεξαρτήτως εισοδήματος είναι 30.000 ευρώ.

Προσοχή: Η συλλογή των αποδείξεων λειτουργεί κλιμακωτά.

Δηλαδή

ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΜΕ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
1.000,00 100 10,00%
10.000,00 1.000,00 10,00%
15.000,00 1.750,00 11,67%
20.000,00 2.500,00 12,50%
25.000,00 3.250,00 13,00%
30.000,00 4.000,00 13,33%
40.000,00 6.000,00 15,00%
50.000,00 8.000,00 16,00%
60.000,00 10.000,00 16,67%
70.000,00 12.000,00 17,14%
 1. Ποινή για την μη κάλυψη του ποσού που χρειάζεται για την κατοχύρωση της έκπτωσής φόρου. 

Αν δεν συγκεντρωθεί το σύνολο των δαπανών που χρειάζονται για την κατοχύρωση της έκπτωσης φόρου , ο φορολογούμενος θα πληρώσει το 22% επί της διαφοράς των δαπανών:

ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΜΕ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΔΗΛΟΥΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΦΟΡΟΣ
15.000,00 1.750,00 11,67% 1.500,00 250,00 55,00
25.000,00 3.250,00 13,00% 3.000,00 250,00 55,00
30.000,00 4.000,00 13,33% 2.500,00 1.500,00 330,00
35.000,00 5.000,00 14,29% 4.000,00 1.000,00 220,00
45.000,00 7.000,00 15,56% 5.000,00 2.000,00 440,00
50.000,00 8.000,00 16,00% 7.000,00 1.000,00 220,00
60.000,00 10.000,00 16,67% 6.500,00 3.500,00 770,00
65.000,00 11.000,00 16,92% 8.000,00 3.000,00 660,00
70.000,00 12.000,00 17,14% 7.000,00 5.000,00 1.100,00
 1. Η κάλυψη της δαπάνης γίνεται ατομικά ή οικογενειακά.

Το ποσό των  δαπανών δηλώνεται ατομικά από κάθε σύζυγο ή από κάθε μέρος συμφώνου συμβίωσης. Σε περίπτωση που καλύπτεται το απαιτούμενο ποσό δαπανών από οποιονδήποτε εκ των δυο συζύγων ή μερών συμφώνου συμβίωσης, το τυχόν πλεονάζον ποσό δύναται κατά την εκκαθάριση να μεταφερθεί στον άλλο σύζυγο ή στο άλλο μέρος συμφώνου συμβίωσης για τυχόν κάλυψη του ελάχιστου απαιτούμενου ποσού δαπανών.

 1. Ποιοι δεν έχουν υποχρέωση να χρησιμοποιούν πλαστικό χρήμα.

Οι ΜΗ υπόχρεοι χρήστες ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής, χωρίζονται σε δύο κατηγορίες.

Α) Όσοι έχουν υποχρέωση να συγκεντρώνουν ΧΑΡΤΙΝΕΣ αποδείξεις για την κατοχύρωση της έκπτωσης του φόρου.

 1. Οι φορολογούμενοι εβδομήντα (70) ετών και άνω.
 2. Οι Φορολογούμενοι με ποσοστό αναπηρίας ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω.
 3. Οι Φορολογούμενοι που βρίσκονται σε δικαστική συμπαράσταση.
 4. Οι φορολογικοί κάτοικοι της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ν. 4172/2013, που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης στην Ελλάδα και φορολογούνται με την κλίμακα από μισθωτή εργασία και συντάξεις.
 5. Δημόσιοι λειτουργοί και δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στο εξωτερικό.
 6. Ανήλικοι που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών και συνταξιούχων.
 7. Οι φορολογούμενοι που κατοικούν μόνιμα σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, εκτός αν πρόκειται για τουριστικούς τόπους.
 8. Οι φορολογούμενοι που δεν έχουν εισόδημα από καμία κατηγορία ή έχουν εισόδημα μόνο από κεφάλαιο ή/και από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου και το τεκμαρτό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ, σύμφωνα με την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν.4172/2013.
 9. Οι φορολογούμενοι που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, για τη διαφορά που προκύπτει μεταξύ του τεκμαρτού και του συνολικού εισοδήματός τους, σύμφωνα με την περ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν.4172/2013.
 10. Οι φορολογούμενοι που είναι δικαιούχοι Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).
 11. Οι υπηρετούντες την υποχρεωτική στρατιωτική τους θητεία.
 12. Οι φορολογούμενοι που βρίσκονται σε κατάσταση μακροχρόνιας νοσηλείας (πέραν των 6 μηνών).

Β. Όσοι ΔΕΝ έχουν υποχρέωση να συγκεντρώνουν αποδείξεις για την κατοχύρωση της έκπτωσης του φόρου.

 1. Οι υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών και οι στρατιωτικοί, εφόσον υπηρετούν στην αλλοδαπή, οι υπηρετούντες στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 2. Όσοι διαμένουν σε οίκο ευγηρίας και σε ψυχιατρικό κατάστημα και οι φυλακισμένοι.
 3. Πως μπορώ να ελέγξω ποιο ποσό έχω καλύψει μέχρι σήμερα.

Υπολογιστή αφορολόγητου δημιούργησαν και προσφέρουν σε όλους τους πελάτες τους οι τράπεζες.

Με τον Υπολογιστή Αφορολόγητου μπορείτε τώρα να ενημερώνεστε μέσω των e-banking εφαρμογών των τραπεζών, για το αφορολόγητο ποσό που εξασφαλίζετε από τις συναλλαγές σας με τις κάρτες της τράπεζας ή μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών e-banking.

Η ενημέρωση

Ο Υπολογιστής Αφορολόγητου  εμφανίζει:

 • τη συνολική αξία των συναλλαγών σας που συνεισφέρουν στο «χτίσιμο» αφορολόγητου
 • τις δαπάνες σας κατηγοριοποιημένες (πληρωμές λογαριασμών, τρόφιμα/ποτά, ταξίδια, ένδυση- υπόδηση κ.ά.)
 • το ιστορικό των συναλλαγών σας για κάθε κατηγορία.

Επιπλέον, μπορείτε να υπολογίσετε το ύψος των δαπανών που χρειάζεται να συγκεντρώσετε μέσα στο έτος, με βάση το εισόδημά σας, προκειμένου να θεμελιώσετε το αφορολόγητό σας.

Προσοχή: Σε περίπτωση κοινών λογαριασμών, εμφανίζονται οι δαπάνες που έχει κάνει μόνο το πρώτο πρόσωπο του λογαριασμού. Θα πρέπει να κρατάτε τα extre των κινήσεων των χρεωστικών καρτών και στο τέλος, αν δεν εμφανίσουν και τις πληρωμές των συνδικαιούχων οι τράπεζες, πρέπει να ζητηθεί βεβαίωση για την εξόφληση δαπανών μέσα από την κάρτα, ανά υπόχρεο.