Taxheaven Newsroom

[02.10.2017]

Ευχόμαστε σε όλες και όλους καλό μήνα και καλή δύναμη. Παραθέτουμε τις σημαντικότερες φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις του μηνός Οκτωβρίου 2017 προς ενημέρωση των συναδέλφων.

Επισημάνσεις:

Το συγκεκριμένο μήνα εκτός από τις συνήθεις υποχρεώσεις πρέπει να δοθεί προσοχή και στις παρακάτω: 

α) Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών (άρθρα 57-61 του ν. 4446/2016) (σ.σ. Αναμένεται παράταση. Δείτε σχετικά εδώ. Στο ημερολόγιο του κόμβου που παρατίθεται παρακάτω η εν λόγω προθεσμία αναφέρεται ως είχε και αναμένουμε την κατάθεση της σχετικής τροπολογίας με την παράταση).

β) Υποβολή των συμφωνητικών που υπογράφηκαν το προηγούμενο τρίμηνο στο taxisnet

γ) Υποβολή δηλώσεων «πόθεν έσχες» (περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων) για το 2017 (χρήση 2016)

δ) Υποβολή ετήσιων πινάκων προσωπικού στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ

Επίσης, στο μήνα αυτό περιλαμβάνονται και οι προθεσμίες για τις υποχρεώσεις που έληξαν την 30η Σεπτεμβρίου και μεταφέρθηκαν στην επόμενη εργάσιμη λόγω των αργιών, δηλαδή στις 2 Οκτωβρίου.

Προσοχή:

Σύμφωνα με το άρθρο 242 του Αστικού Κώδικα: “Η προθεσμία λήγει όταν περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και, αν είναι κατά το νόμο εορτάσιμη, όταν περάσει ολόκληρη η επόμενη εργάσιμη.” Το Σαββάτο χωρίς να είναι αργία ή εξαιρετέα, δεν είναι εργάσιμη ημέρα και συνεπώς όταν ο νόμος για την επιχείρηση ορισμένης διαδικαστικής πράξεως τάσσει προθεσμία που αναφέρεται σε εργάσιμες ημέρες, δεν πρέπει στην προθεσμία αυτή να προσμετράται το Σάββατο, όπως ακριβώς και η Κυριακή, εφόσον κατά το Σάββατο δεν είναι δυνατή η επιχείρηση των πράξεων για τις οποίες τάσσεται η προθεσμία (Βλ. Απόφ Α.Π. 695/2013). Είναι αδιάφορο δε, κατά πόσο η συγκεκριμένη διοικητική υποχρέωση γίνεται μέσω ηλεκτρονικής διαδικασίας ή με φυσική παρουσία στην εκάστοτε υπηρεσία.

Με βάση τα ανωτέρω, οι υποχρεώσεις που λήγουν την 21η Οκτωβρίου (Πόθεν Έσχες – Ετήσιος Πίνακας Προσωπικού), παρατείνονται μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα για το δημόσιο, ήτοι στις 23.10.2017. Ωστόσο, οι συγκεκριμένες υπηρεσίες φαίνεται να αγνοούν τις ανωτέρω διατάξεις και έχουν ως καταληκτική ημερομηνία την 21η Οκτωβρίου.  Συνεπώς, μέχρι τυχόν νεώτερης ενημέρωσης από τις αρμόδιες υπηρεσίες οι συγκεκριμένες υποχρεώσεις παραμένουν ως έχουν με καταληκτική ημερομηνία υποβολής το Σάββατο, 21.10.2017.

 

Υποχρεώσεις Οκτωβρίου 2017
2 Οκτ. 2017 Λοιπές υποχρεώσεις

 1. 2 Οκτ. 2017 Οικειοθελής Αποκάλυψη Φορολογητέας Ύλης Παρελθόντων Ετών (άρθρα 57-61 του ν. 4446/2016)
 2. 2 Οκτ. 2017 Τέλος συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας (Περίοδος έκδοσης λογαριασμού – Ιούλιος)
 3. 2 Οκτ. 2017 Υποβολή δήλωσης τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης (αφορά στο μήνα Ιούλιο)
 4. 2 Οκτ. 2017 Τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας (αφορά στον μήνα Ιούλιο)

Α.Π.Δ. – Ι.Κ.Α.

 1. 2 Οκτ. 2017 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής Α.Π.Δ. Αυγούστου – Εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων – Υποβολή ανεξαρτήτως του αριθμού μητρώου.
 2.  2 Οκτ. 2017 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ΑΠΔ για Εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Έργων Αυγούστου ηλεκτρονικά ή σε Υποκατάστημα ΙΚΑ ανεξαρτήτως ΑΜΕ

Μισθωτήρια στο taxis

1.    2 Οκτ. 2017 Υποβολή δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας μέσω διαδικτύου

Παρακρατούμενοι φόροι

1.    2 Οκτ. 2017 Χρόνος και τρόπος απόδοσης του προκαταβλητέου φόρου που υπολογίζεται επί των δικηγορικών αμοιβών καθώς και της παρακράτησης φόρου επί των μερισμάτων που καταβάλλονται από τους οικείους δικηγορικούς συλλόγους, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των περιπτώσεων α’ και γ’ της παραγράφου 5 και της παραγράφου 6 του άρθρου 69 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α’) (Περιόδου Ιουλίου)

2.    2 Οκτ. 2017 Παρακράτηση φόρου στα εισοδήματα εργοληπτών κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων και ενοικιαστών δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών ή λιμενικών προσόδων σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ΄ παραγράφου 1 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 καθώς και χρόνος και τρόπος απόδοσής του (Περιόδου Ιουλίου)

3.    2 Οκτ. 2017 Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από επιχειρηματική δραστηριότητα (Περιόδου Ιουλίου)

4.    2 Οκτ. 2017 Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από τους φορείς γενικής κυβέρνησης, κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 64 του ν.4172/2013 καθώς και χρόνος και τρόπος απόδοσής του (Περιόδου Ιουλίου)

5.    2 Οκτ. 2017 Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από μισθωτή εργασία (Φ.Μ.Υ.) συντάξεις, αποζημίωση απόλυσης, ασφάλισμα, (Περιόδου Ιουλίου)

6.    2 Οκτ. 2017 Υποβολή δήλωσης και απόδοσης φόρου ασφαλίστρων που αναλογεί στα ακαθάριστα έσοδα του 2ου τριμήνου (Απριλίου, Μαΐου, Ιουνίου)

10 Οκτ. 2017 Δημοτικοί φόροι

1.  10 Οκτ. 2017 Υποβολή δήλωσης και απόδοσης τέλους στο δημοτικό ή κοινοτικό ταμείο το δικαίωμα υδροληψίας Ιουλίου

Φ.Π.Α.

2.   10 Οκτ. 2017 Υποβολή περιοδικής δήλωσης στην αρμόδια Τελωνειακή αρχή από πρόσωπο που πραγματοποιεί ενδοκοινοτική απόκτηση καινούργιου μεταφορικού μέσου

16 Οκτ. 2017 Φ.Π.Α.

 1.   16 Οκτ. 2017 Υποβολή έκτακτης περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. και καταβολής του φόρου μηνός Σεπτεμβρίου (Οι συνδρομητές μας μπορούν να μελετήσουν και το άρθρο του κόμβου σχετικά με τις έκτακτες περιοδικές δηλώσεις)

Λοιπές υποχρεώσεις

1.   16 Οκτ. 2017 Υποβολή και πληρωμή χρηματικού ποσού 35% επί του μικτού κέρδους εταιρειών παροχής υπηρεσιών στοιχημάτων και τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου, που είναι νόμιμα εγκατεστημένες σε κράτη μέλη της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ. μηνός Σεπτεμβρίου

2.   16 Οκτ. 2017 Υποβολή δήλωσης και απόδοσης φόρου χρηματιστηριακών συναλλαγών για τον προηγούμενο μήνα

20 Οκτ. 2017   Φ.Π.Α.

 1.    20 Οκτ. 2017 Δήλωση Φ.Π.Α. και καταβολή του φόρου προηγούμενου τριμήνου για την παροχή των τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών ή ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς εγκατεστημένους εντός της Ευρ. Ένωσης μη υποκείμενους στο φόρο (άρθρα 47α, 47β, 47γ του Κώδικα Φ.Π.Α)

Λοιπές υποχρεώσεις

1.      20 Οκτ. 2017 Υποβολή δήλωσης απόδοσης του ειδικού φόρου τηλεοπτικών διαφημίσεων προηγούμενου μηνός

Συμφωνητικά στο taxisnet

1.      20 Οκτ. 2017 Υποβολή συμφωνητικών στο taxisnet που υπογράφηκαν το προηγούμενο τρίμηνο

21 Οκτ. 2017 Πόθεν έσχες

 1. 21 Οκτ. 2017 Υποβολή ετήσιων δηλώσεων – πόθεν έσχες – περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων για το 2017 (χρήση 2016)

Πίνακας Προσωπικού

 1.  21 Οκτ. 2017 Υποβολή ετήσιου πίνακα προσωπικού στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ 

 

26 Οκτ. 2017 Λοιποί φόροι – υποχρεώσεις

1.  26 Οκτ. 2017 Υποβολή δήλωσης και απόδοσης του ειδικού φόρου πολυτελείας.

2.  26 Οκτ. 2017  Υποβολή Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και παραδόσεων αγαθών, καθώς και παροχής και λήψης υπηρεσιών μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet, για συναλλαγές που αφορούν τον προηγούμενο μήνα, ανεξαρτήτως Α.Φ.Μ

30 Οκτ. 2017 Παρακρατούμενοι φόροι

1.  30 Οκτ. 2017 Υποβολή δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενων φόρων από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα (Περιόδου Αυγούστου)

Λοιπές υποχρεώσεις

1. 30 Οκτ. 2017 Υποβολή εντύπου εφαρμογής άρθ. 63 ν.4172/2013, για την απαλλαγή από την παρακράτηση φόρου στα καταβαλλόμενα ενδοομιλικά μερίσματα, καθώς και στους τόκους και δικαιώματα που καταβάλλονται μεταξύ συνδεδεμένων εταιρειών (περιόδου Αυγούστου)

31 Οκτ. 2017 Ι.Κ.Α.-Α.Π.Δ.

1. 31 Οκτ. 2017 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ΑΠΔ για Εργοδότες ΟΙΚΟΔΟΜΕΤΕΧΝΙΚΩΝ Έργων Σεπτεμβρίου ηλεκτρονικά ή σε Υποκατάστημα ΙΚΑ ανεξαρτήτως ΑΜΕ

2.  31 Οκτ. 2017 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ΑΠΔ Σεπτεμβρίου – Εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων – Υποβολή ανεξαρτήτως του αριθμού μητρώου.

Λοιπές υποχρεώσεις

1. 31 Οκτ. 2017 Υποβολή αναλυτικών καταστάσεων με στοιχεία πράξεων επί παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων για το προηγούμενο τρίμηνο

2. 31 Οκτ. 2017 Τέλος συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας (Περίοδος έκδοσης λογαριασμού – Αύγουστος)

3. 31 Οκτ. 2017 Υποβολή δήλωσης απόδοσης τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης (Αφορά στο μήνα Αύγουστο)

4.  31 Οκτ. 2017 Τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας

5.  31 Οκτ. 2017 Υποβολή δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας μέσω διαδικτύου

6. 31 Οκτ. 2017 Απόδοση από τον δανειοδοτούμενο της εισφοράς επί των χορηγήσεων σε συνάλλαγμα από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα του εξωτερικού, που λήφθηκαν μέσα στον προηγούμενο μήνα

Φ.Π.Α.

1. 31 Οκτ. 2017 Υποβολή περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. – Χρεωστικής – Μηδενικής – Πιστωτικής – για επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία ημερολογιακού τριμήνου Ιουλίου-Αυγούστου-Σεπτεμβρίου

2.  31 Οκτ. 2017 Υποβολή περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. – Χρεωστικής – Μηδενικής – Πιστωτικής – για επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία μηνός Σεπτεμβρίου

Παρακρατούμενοι φόροι

1.  31 Οκτ. 2017 Απόδοση του προκαταβλητέου φόρου που υπολογίζεται επί των δικηγορικών αμοιβών καθώς και της παρακράτησης φόρου επί των μερισμάτων που καταβάλλονται από τους οικείους δικηγορικούς συλλόγους, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των περιπτώσεων α’ και γ’ της παραγράφου 5 και της παραγράφου 6 του άρθρου 69 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α’) (Περιόδου Αυγούστου)

2.  31 Οκτ. 2017 Παρακράτηση φόρου στα εισοδήματα εργοληπτών κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων και ενοικιαστών δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών ή λιμενικών προσόδων σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ΄ παραγράφου 1 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 καθώς και χρόνος και τρόπος απόδοσής του (Περιόδου Αυγούστου)

3.  31 Οκτ. 2017 Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από επιχειρηματική δραστηριότητα (Περιόδου Αυγούστου)

4.  31 Οκτ. 2017 Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από τους φορείς γενικής κυβέρνησης, κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 64 του ν.4172/2013 καθώς και χρόνος και τρόπος απόδοσής του (Περιόδου Αυγούστου)

5. 31 Οκτ. 2017 Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από μισθωτή εργασία (Φ.Μ.Υ.), συντάξεις, αποζημίωση απόλυσης, ασφάλισμα (Περιόδου Αυγούστου)

Intrastat

 1. 31 Οκτ. 2017 Τελευταία ημέρα υποβολής INTRASTAT ΟΝ LINE

Πηγή: Taxheaven © Δείτε περισσότερα https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/37028