Συμβολαιογράφοι: Αυξάνεται το ανώτατο ηλικιακό όριο για το διορισμό τους - Απόδοση των εισπραττομένων από τα άμισθα υποθηκοφυλακεία αναλογικών δικαιωμάτων στο Δημόσιο

    Νέα τροπολογία κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο “I) Κύρωση και προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στη Σύμβαση της Βαρσοβίας της 16ης Μαΐου 2005 του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη νομιμοποίηση, ανίχνευση, κατάσχεση και δήμευση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, ενσωμάτωση της Απόφασης – Πλαίσιο 2003/577/ΔΕΥ, της Α-Π 2005/212/ΔΕΥ, της Α-Π 2006/783/ ΔΕΥ, όπως τροποποιήθηκε με την Α-Π 2009/299/ΔΕΥ και της Οδηγίας 2014/42/ ΕΕ, II) Προϋποθέσεις τοποθέτησης ανηλίκων σε ίδρυμα ή ανάδοχη οικογένεια από και προς κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει του άρθρου 56 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2003, για τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας, ο οποίος καταργεί τον Κανονισμό (ΕΚ) 1347/2000, III) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/48/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2013 σχετικά με το δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας και διαδικασίας εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης καθώς και σχετικά με το δικαίωμα ενημέρωσης τρίτου προσώπου σε περίπτωση στέρησης της ελευθερίας του και με το δικαίωμα επικοινωνίας με τρίτα πρόσωπα και με προξενικές αρχές κατά τη διάρκεια στέρησης της ελευθερίας IV) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας και για την αντικατάσταση της Απόφασης – Πλαίσιο 2001/220/ΔΕΥ του Συμβουλίου.

Με την υπόψη τροπολογία, ρυθμίζονται θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και ειδικότερα:

Τροποποιούνται οι διατάξεις του Κώδικα Συμβολαιογράφων (ν.2830/2000) και επανακαθορίζεται το απαιτούμενο ανώτατο ηλικιακό όριο για το διορισμό των συμβολαιογράφων (από το 42° στο 45° έτος).

Τροποποιούνται οι ισχύουσες διατάξεις (ν.2145/1993) αναφορικά με τα δικαιώματα που εισπράττονται από τα υποθηκοφυλακεία και προβλέπονται τα εξής:

– Αποδίδεται στο Δημόσιο ποσό που αντιστοιχεί στο ¼ από το ποσοστό του ενός τοις χιλίοις των εισπραττομένων από τα άμισθα υποθηκοφυλακεία αναλογικών δικαιωμάτων, αφαιρουμένων των ποσών που απαιτήθηκαν για τις ανάγκες εξοπλισμού του υποθηκοφυλακείου. (Κατά τα ισχύοντα, πέραν των ποσών που ήδη παρακρατούνται από τον άμισθο υποθηκοφύλακα, το ποσό που αντιστοιχεί στο ¼ του ενός τοις χιλίοις παρακρατείται ειδικά για τις ανάγκες εκσυγχρονισμού της λειτουργίας και μηχανοργάνωσης του άμισθου υποθηκοφυλακείου).

– Τα δικαιολογητικά των δαπανών για τις προαναφερόμενες ανάγκες εξοπλισμού, υποβάλλονται υποχρεωτικά στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εντός της οριζόμενης προθεσμίας. Η εκπρόθεσμη υποβολή των δικαιολογητικών επιφέρει καταλογισμό σε βάρος του υποθηκοφύλακα με το ποσό που παρακρατήθηκε από αυτόν.

– Εντός διμήνου από την παρέλευση κάθε έτους, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων υποχρεούται να ενημερώνει τους κατά τόπο αρμόδιους εισαγγελείς για τις περιπτώσεις μη υποβολής των δικαιολογητικών κατά τα ανωτέρω, προκειμένου αυτοί να ασκήσουν τις κατά το νόμο αρμοδιότητές τους.

Επανακαθορίζονται θέματα σχετικά με την άσκηση καθηκόντων προϊσταμένου στα έμμισθα υποθηκοφυλακεία, που προέρχονται από τη μετατροπή ειδικών άμισθων υποθηκοφυλακείων και λειτουργούν σε επίπεδο Τμήματος, για την καταχώρηση των πράξεων ή αποφάσεων στα βιβλία μεταγραφών και υποθηκών καθώς και στα κτηματολογικά βιβλία.

Επέρχονται επιμέρους τροποποιήσεις στο ν. 4412/2016, αναφορικά με: την άσκηση καθηκόντων Προέδρου της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), στις περιπτώσεις θανάτου, αποχώρησης, παραίτησης, έκπτωσης πριν τη λήξη της θητείας αυτού, μέχρι τον διορισμό νέου Προέδρου, τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων γίνεται δεκτή η αίτηση αναστολής εκτέλεσης αποφάσεων της ΑΕΠΠ, το χρόνο έναρξης εφαρμογής των ρυθμίσεων του προαναφερόμενου νόμου, οι οποίες διέπουν τις διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής στο πλαίσιο διαγωνιστικής διαδικασίας για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών και προμηθειών, έργων και μελετών και συμβάσεων παραχώρησης, ο οποίος ορίζεται ανάλογα με το είδος και την εκτιμώμενη αξία των συμβάσεων αυτών, κατά περίπτωση.

Ολόκληρη η τροπολογία:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με το άρθρο (…) προτείνεται η αντικατάσταση της παραγράφου 5 του άρθρου 20 του ν. 2145/1993 (Α’ 88) έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ο αναγκαίος έλεγχος κατά τη διαχείριση των παρακρατούμενων ποσών για τον εξοπλισμό των υποθηκοφυλακείων, ενόψει της ολοκλήρωσης της διαδικασίας μηχανοργάνωσης.

Με το άρθρο (…) προτείνεται, ελλείψει υπαλλήλου ΠΕ πτυχιούχου νομικής που να εργάζεται σε υποθηκοφυλακείο που μετατρέπεται από άμισθο σε έμμισθο σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.Δ. 811 της 18/19.1.1971 (Α’ 9), η ανάθεση στον προϊστάμενο της γραμματείας του οικείου ειρηνοδικείου και, ελλείψει αυτού, στον προϊστάμενο της γραμματείας του οικείου πρωτοδικείου, της αρμοδιότητας καταχώρισης των πράξεων ή αποφάσεων στα βιβλία μεταγραφών και υποθηκών και στα κτηματολογικά βιβλία για το μεταβατικό διάστημα μέχρι τον διορισμό στη θέση του έμμισθου υποθηκοφύλακα δικαστικού υπαλλήλου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων (ν. 2812/2000).

Με την παράγραφο 1 του άρθρου (…) τροποποιείται το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 348 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) με τέτοιο τρόπο ώστε να αποσαφηνιστεί ότι το κριτήριο της αρχαιότητας εφαρμόζεται καταρχήν υπό την έννοια της υπηρεσίας στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών του ν. 4412/2016 και, σε περίπτωση που το στοιχείο αυτό δεν μπορεί να αξιοποιηθεί, υπό την έννοια της ηλικίας.

Στην παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι, κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 52 του π.δ. 18/1989 (Α’ 8), η αίτηση αναστολής του άρθρου 374 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) γίνεται δεκτή εφόσον πιθανολογείται σοβαρά η παράβαση κανόνα του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του εσωτερικού δικαίου και η αναστολή είναι αναγκαία για να αρθούν τα δυσμενή από την παράβαση αποτελέσματα ή να αποτραπεί η ζημία των συμφερόντων του αιτούντος. Επίσης προβλέπεται ότι η απόφαση επί της αναστολής εκδίδεται μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την εκδίκαση της αίτησης, ενώ το διατακτικό αυτής εκδίδεται υποχρεωτικά σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την εκδίκαση της αίτησης ή, αν έχει χορηγηθεί προθεσμία στους διαδίκους για τη νομιμοποίηση τους ή για την υποβολή υπομνήματος, από τη λήξη της προθεσμίας αυτής. Τέλος, η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.

Επίσης με το ίδιο άρθρο προτείνεται η αντικατάσταση της παραγράφου 7 του άρθρου 379 του ν. 4412/2016 έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η σταδιακή εφαρμογή του Βιβλίου IV του ν. 4412/2016 στις διαφορές που αναφύονται κατά τη διαδικασία ανάθεσης σύμβασης από τις αναθέτουσες αρχές ως εξής:
α) για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών και προμηθειών, οι διατάξεις του Βιβλίου IV εφαρμόζονται για διαφορές που ανακύπτουν από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται από την αναθέτουσα αρχή στο πλαίσιο διαγωνιστικής διαδικασίας που ξεκινά μετά την 26η Ιουνίου 2017,
β) για τις δημόσιες συμβάσεις δημοσίων έργων και μελετών και τις συμβάσεις παραχώρησης με εκτιμώμενη αξία άνω των πέντε εκατομμυρίων διακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων (5.225.000) ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), οι διατάξεις του Βιβλίου IV εφαρμόζονται για διαφορές που ανακύπτουν από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται από την αναθέτουσα αρχή στο πλαίσιο διαγωνιστικής διαδικασίας που ξεκινά μετά την 1η Ιανουαρίου 2018 και
γ) για τις δημόσιες συμβάσεις δημοσίων έργων και μελετών και τις συμβάσεις παραχώρησης με εκτιμώμενη αξία από εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ έως τα πέντε εκατομμύρια διακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα εννέα (5.224.999) ευρώ, οι διατάξεις του Βιβλίου IV εφαρμόζονται για διαφορές που ανακύπτουν από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται από την αναθέτουσα αρχή στο πλαίσιο διαγωνιστικής διαδικασίας που ξεκινά μετά την 1η Μαρτίου 2018. Ενόψει δε της ως άνω αντικατάστασης της παραγράφου 7, με το ίδιο άρθρο προτείνεται η κατάργηση της παραγράφου 8 του άρθρου 379 του ν. 4412/2016. Αντιστοίχως δε με την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου τροποποιείται η περίπτωση (27) της παραγράφου 1 του άρθρου 377 του ν. 4412/2016, έτσι ώστε η διατήρηση των διατάξεων του ν. 3886/2010 (Α’ 173) να ακολουθεί τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 379 του ν. 4412/2016.

Τέλος, με το άρθρο (…) αυξάνονται τα ηλικιακά όρια συμμετοχής στο διαγωνισμό των συμβολαιογράφων από τα σαράντα δύο (42) στα σαράντα πέντε (45) έτη.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο (…)
Τροποποίηση του άρθρου 20 του ν. 2145/1993 (Α’ 88)

Η παράγραφος 5 του άρθρου 20 του ν. 2145/1993 (Α’ 88) αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Τα εισπραττόμενα αναλογικά δικαιώματα για ποσό άνω των πενήντα οκτώ ευρώ και εξήντα εννιά λεπτών (58,69) των άρθρων 3, 5 και 12 του ν. 325/1976 αυξάνονται κατά ένα τοις χιλίοις. Από το ποσοστό αυτό του ενός τοις χιλίοις, το ένα τέταρτο (1/4) αποδίδεται στο Δημόσιο αφαιρουμένων των ποσών που απαιτήθηκαν για τις ανάγκες εξοπλισμού του υποθηκοφυλακείου. Τα δικαιολογητικά των δαπανών που καλύπτονται από την παρακράτηση του ποσοστού του πρώτου εδαφίου υποβάλλονται υποχρεωτικά στο αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εντός δέκα (10) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου. Η εκπρόθεσμη υποβολή των δικαιολογητικών επιφέρει καταλογισμό σε βάρος του υποθηκοφύλακα με το ποσό που παρακρατήθηκε από αυτόν βάσει των δύο πρώτων εδαφίων της παρούσας. Εντός διμήνου από την παρέλευση κάθε έτους, το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων υποχρεούται να ενημερώνει τους κατά τόπο αρμόδιους εισαγγελείς για τις περιπτώσεις μη υποβολής των δικαιολογητικών σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο, προκειμένου αυτοί να ασκήσουν τις κατά το νόμο αρμοδιότητές τους.»

Άρθρο (…)
Τροποποίηση του άρθρου 4 του Ν.Δ. 811 της 18/19.1.1971 «Περί τροποποποιήσεως και συμπληρώσεως ενίων διατάξεων του Α.Ν. 153/1967 “περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από 19/23 Ιουλίου 1941 Κανονιστικού Διατάγματος “περί Οργανισμού Υποθηκοφυλακείων του Κράτους”» (Α’ 9)

Το πέμπτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ν.δ. 811/1971 (Α’ 9) αντικαθίσταται ως εξής:
«Στην περίπτωση που καθήκοντα προϊσταμένου ασκεί υπάλληλος που δεν ανήκει στην κατηγορία ΠΕ πτυχιούχος νομικής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο τρίτο εδάφιο της παρούσας, η καταχώριση πράξης ή απόφασης που έχει σχέση με τη σύσταση, μεταβίβαση ή κατάργηση εμπράγματων δικαιωμάτων στα βιβλία μεταγραφών και υποθηκών και, σε περίπτωση που το υποθηκοφυλακείο λειτουργεί ως μεταβατικό κτηματολογικό γραφείο σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 2664/1998 (Α’ 275) στα κτηματολογικά φύλλα, διενεργείται από τον προϊστάμενο της γραμματείας του οικείου ειρηνοδικείου και, ελλείψει αυτού, τον προϊστάμενο της γραμματείας του οικείου πρωτοδικείου, ανεξαρτήτως της κατοχής ή μη πτυχίου νομικής. Για τον διορισμό του εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.»

Άρθρο (…)
Τροποποίηση του ν. 4412/2016 (Α’ 147)

1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 348 του ν. 4412/2016 (Α’ 147), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 61 του ν.4472/2017 (Α’ 74), αντικαθίσταται ως εξής:
«Στην περίπτωση εφαρμογής του προηγούμενου εδαφίου και μέχρι το διορισμό του νέου Προέδρου, καθήκοντα Προέδρου ασκεί το αρχαιότερο μέλος κατά την έννοια της υπηρεσίας στην Αρχή ή, σε περίπτωση αδυναμίας εφαρμογής του κριτηρίου αυτού, κατά την έννοια της ηλικίας.»

2. Μετά το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 52 του π.δ. 18/1989 (Α’ 8), η αίτηση αναστολής γίνεται δεκτή εφόσον πιθανολογείται σοβαρά η παράβαση κανόνα του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του εσωτερικού δικαίου και η αναστολή είναι αναγκαία για να αρθούν τα δυσμενή από την παράβαση αποτελέσματα ή να αποτραπεί η ζημία των συμφερόντων του αιτούντος. Η αίτηση όμως μπορεί να απορριφθεί αν, από τη στάθμιση της βλάβης του αιτούντος, των συμφερόντων τρίτων και επιτακτικών λόγων γενικού δημοσίου συμφέροντος, κρίνεται ότι οι αρνητικές συνέπειες από την αποδοχή θα είναι σοβαρότερες από την ωφέλεια του αιτούντος.
Η απόφαση επί της αναστολής εκδίδεται μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την εκδίκαση της αίτησης. Το διατακτικό των αποφάσεων αυτών, υπογραφόμενο από τον Πρόεδρο, τα μέλη και τον Γραμματέα, εκδίδεται υποχρεωτικά μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την εκδίκαση της αίτησης ή αν έχει χορηγηθεί προθεσμία στους διαδίκους για τη νομιμοποίηση τους ή για την υποβολή υπομνήματος από τη λήξη της προθεσμίας αυτής. Η προθεσμία προς τους διαδίκους δεν μπορεί πάντως να υπερβαίνει τις τρεις (3) ημέρες από την εκδίκαση.
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.»

3. Η περίπτωση (27) της παραγράφου 1 του άρθρου 377 αντικαθίσταται ως εξής: «του ν. 3886/2010 (Α’ 173) με την επιφύλαξη της παρ. 7 του άρθρου 379».

4. Η παράγραφος 7 του του άρθρου 379, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 50 του ν.4446/2016 (Α’ 240) και τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 54 του ν.4465/2017 (Α’ 47) και την παρ. 17 του άρθρου 47 του ν. 4472/2017 (Α’ 74), αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι διατάξεις του Βιβλίου IV (άρθρα 345 έως 374) διέπουν τις διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται από την αναθέτουσα αρχή στο πλαίσιο διαγωνιστικής διαδικασίας που ξεκινά:
α) για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών και προμηθειών, μετά την 26η Ιουνίου 2017, β) για τις δημόσιες συμβάσεις δημοσίων έργων και μελετών και τις συμβάσεις παραχώρησης με εκτιμώμενη αξία άνω των πέντε εκατομμυρίων διακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων (5.225.000) ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), μετά την 1η Ιανουαρίου 2018 και
γ) για τις δημόσιες συμβάσεις δημοσίων έργων και μελετών και τις συμβάσεις παραχώρησης με εκτιμώμενη αξία από εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ έως τα πέντε εκατομμύρια διακόσιες είκοσι τέσσερεις χιλιάδες και εννιακόσια ενενήντα εννέα (5.224.999) ευρώ, μετά την 1η Μαρτίου 2018. Μέχρι τότε οι ως άνω διαφορές διέπονται από τις διατάξεις του ν. 3886/2010 (Α’ 173). Η παρούσα παράγραφος ισχύει αναδρομικά από την 26η Ιουνίου 2017.»

5. Η παράγραφος 8 του άρθρου 379, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 50 του ν.4446/2016 (Α’ 240) και τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 54 του ν.4465/2017 (Α’ 47) και την παρ. 17 του άρθρου 47 του ν. 4472/2017 (Α’74) καταργείται.

6. Η παράγραφος 11 του άρθρου 379 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 34 του ν.4456/2017 (Α’ 24) και τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 54 του ν. 4465/2017 (Α’ 47) και με την παρ. 18 του άρθρου 47 του ν.4472/2017 (Α’ 74) καταργείται.

Άρθρο (…)
Τροποποίηση του άρθρου 21 του Κώδικα Συμβολαιογράφων (ν. 2830/2000, Α’96)

Η παράγραφος 1 του άρθρου 21 του ν. 2830/2000 «Κώδικας Συμβολαιογράφων» τροποποιείται ως εξής:
α) στο πρώτο εδάφιο η φράση «42ο έτος» αντικαθίσταται με τη φράση «45ο έτος»
β) μετά το πρώτο εδάφιο προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:
«Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου, ως ημερομηνία συμπλήρωσης του 45ου έτους λογίζεται η 31η Δεκεμβρίου του έτους διενέργειας του διαγωνισμού συμβολαιογράφων».